..به منزله تعلیل برای رجحان اهل آن مسجد بر اهل این مسجد است، و جملها فمن اسس بنیانهرجحان و مزیت دیگری را بیان می کند.آيلة · أنطاكية (أنتاكية) · بلاد الرافدين · بيت المقدس وأريحا · جنة شداد بن عاد… Read More